Pedagogische visie

puzzel

Maak deel uit van onze puzzel!

 

Familiaal, want Saint Rémy is een kleine dorpsschool binnen een warme gemeenschap.
Het contact met de leerlingen en hun ouders is voor ons enorm waardevol.

 

Immersie, want naast de inzet van het team om uw kind ten volle te helpen groeien,
bieden we de leerstof aan in het Frans en het Nederlands, een meerwaarde voor hun toekomst.

 

Samenhorigheid, want we willen dat elk kind zich goed voelt hier bij ons.
Door samen te leren, samen te werken, samen te vieren, samen te delen, samen te leven, … waarbij elk kind de kans heeft zijn eigen talenten te gebruiken en te versterken, willen we werken aan een toekomst met betekenis. Ook het schoolteam wil hier een voorbeeld in zijn!
We willen elk kind warmte en aandacht bieden.

We zijn een katholieke dialoogschool.
Dat wil zeggen dat we als school bewust openheid creëren naar andere levensvisies en levenshoudingen, dit vanuit het respect van ons christelijke geloof.

 

Respect, omdat dit de basis is van een warme samenleving.
Respect voor ieders talent, voor ieders tempo , voor ieders noden, …
We bieden een brede zorg aan, met oog voor wat uw kind nodig heeft en dit rekening houdend met het welbevinden en de betrokkenheid.
Differentiatie is daarbij onontbeerlijk. We willen kansen geven tot zelfsturing en rekenen hiervoor op de oprechte inzet van elke leerling.
We creëren een veilig klas-en schoolklimaat, onder andere doordat we als leerkracht ook ‘neen’ durven zeggen en grenzen zullen aanbieden, maar ook door een anti-pestbeleid en het stimuleren van positief gedrag.
We zijn een school met structuur waar het fijn is ‘samen’ te zijn.

 

Wil jij jouw puzzelstukje bijdragen?

Jouw eigenheid, jouw talenten, jouw persoonlijkheid, jouw energie, … Voor elk kind hebben wij een puzzelstukje dat zeker en vast in onze grote puzzel past!

Waarom immersie?

 

 1. Waarom vroeg beginnen met immersieonderwijs ?

  Kennis van een vreemde taal is een erkende noodzaak ... Of het nu gaat om reizen, een baan vinden, kopen of verkopen, om documentatie te verkrijgen ... we zijn verplicht om dagelijks in een vreemde taal te communiceren.

  Om deel van deze samenleving te zijn, is het essentieel om één (of meerdere) vreemde talen te beheersen.

  Over het algemeen levert het taalonderwijs niet de resultaten op waarop wordt gehoopt ... Het is namelijk zo, als hun studie eenmaal afgerond is, er maar weinig studenten in staat zijn om dagelijks een gesprek te voeren in een andere taal dan de hunne!

  Om dit trieste feit te verhelpen, moeten we een waarheidsgetrouwe betekenis geven aan het taalonderwijs. Studies tonen aan dat een jong kind dat is ondergedompeld in "een taalbad" deze gemakkelijk onder de knie kan krijgen.

  Gebaseerd op succesvolle projecten van andere scholen, openden we in september 2005 een derde kleuterklas en een eerste leerjaar in de sectie Nederlandstalig immersieonderwijs.

  Een klas ging vervolgens elk jaar open om, vanaf het begin van het schooljaar 2011, tot de volledige installatie van de 6 leerjaren lager onderwijs te komen.

  We hopen dat onze studenten hierdoor hun basiscertificaat in het Frans kunnen behalen, evenals de meest gebruikelijke kennis van het Nederlands, voornamelijk mondeling, en zo veel mogelijk schriftelijk.

   

 2. Definitie van het vroege immersieonderwijs.

  Immersie is, volgens het woordenboek, de handeling van het onderdompelen van een lichaam in een vloeistof.

  Figuurlijk, en als het gaat om het leren van talen, gaat het erom een ​​individu in een taalkundige context te plaatsen die kan worden vergeleken met een bad, zodat het dat individu doordringt ...

  Bepaalde vakken (taal, wiskunde, disciplines van wereldoriëntatie, ...) kunnen onderwezen worden in de taal van immersie (Nederlands).
  Cf. decreet van 13 juli 1998.

  Dit type actieve pedagogie gaat ervan uit dat:

  • Het contact met de taal van immersie belangrijk moet zijn (halftijds voor ons, dit gedurende de zeven jaar van het onderwijs);
  • De taal van immersie de brandstof is voor communicatie tussen de leraar en de leerlingen en, zo snel mogelijk, tussen leerlingen onderling;
  • Vroeg leren op een gestructureerde en systematische manier moet worden aangeboden door een moedertaalspreker, met als doel om in relatief korte tijd alle essentiële elementen van de taal van immersie te verwerven.
 3. En? Krijg je je getuigschrift ook in het Nederlands?

  NEEN! Wat er ook gebeurt, in de Gemeenschap Wallonië-Brussel moet elk kind de "Externe evaluatie aan het einde van het 6de leerjaar van de lagere school" ondergaan, een test die voor alle vakken in het Frans plaatsvindt. Daarom hebben we gekozen voor een halftijdse immersie die zorgt voor het voldoende aanleren van de moedertaal en de nodige aanpassingen in andere vakken, in het Frans. We denken bijvoorbeeld aan de wetenschappelijke termen, geometrische termen, aan logische verbanden… die alle kinderen op een school in de Gemeenschap moeten beheersen.


 4. Het belang van samenwerken

  Een goede communicatie tussen alle leden van het huidige onderwijsteam is fundamenteel. Ieders inbreng is een van de sleutels tot het succes van een dergelijk project. Het zal een individuele verbintenis zijn!

   

  Hier kan u de verdeeltafel van de immersie-uren terugvinden.

Een succesvolle school

 

In overeenstemming met de doelstellingen van onze missie, zullen we ons focussen op het opzetten van een succesvolle school ...

Concreet willen we onze leerlingen, op 12-jarige leeftijd, leiden naar het einde van het basisonderwijs om het volgende te behalen:

 • De best mogelijke kennis van alle vakken (Frans, wiskunde, vroeg leren, enz.) en, in ieder geval, prestaties vergelijkbaar met het gemiddelde van andere leerlingen van het 6de leerjaar.

 • Kennis van het Nederlands zodat een kind zich gemakkelijk kan uitdrukken in deze taal met kinderen van zijn leeftijd na het 6de leerjaar.

 

Om deze doelen te bereiken, bieden wij:

 • Kwaliteitsvol onderwijs:

De actieve, participatieve, concrete pedagogie die wordt toegepast, is gericht op het bereiken van het best mogelijke opleidingsniveau.

Een belangrijke hefboom om te leren is lezen, het uitgangspunt voor veel activiteiten.
Beter lezen verbetert de uitdrukkingsmogelijkheden.

Wiskundige en wetenschappelijke activiteiten zullen de grote plaats innemen die de wereld om ons heen vereist, zodat kinderen toegang krijgen tot wetenschappelijk denken door middel van experimenteren en onderzoek.

Deze kwaliteitsvolle opleiding en pedagogiek sluit geenszins werk uit dat zowel op school als thuis geëerd moet worden. Dit laatste zou geen "pijnlijk werk" moeten zijn, maar eerder nuttig werk, altijd in verband met het werk in de klas.

Het moet gericht zijn op het vasthechten van kennis en het delen van klaservaringen met de gezinsgemeenschap. Laten we nooit uit het oog verliezen dat leren weliswaar leuk kan zijn, maar dat het echte inspanning en echte persoonlijke investeringen vereist. Het zal altijd van onze leerlingen worden gevraagd.

 • Op elk moment kunnen remediëren:

Elk kind moet voordeel kunnen halen uit specifieke hulp wanneer dat nodig is. Door de klassen niet te overvol te maken, door nauw contact te houden met onze leerlingen, door formatieve toetsing te bevorderen, zullen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit het geval is.

 • Een pedagogie van wederzijdse hulp en ondersteuning:

Verticale klassen per niveau, die een doel op zich zijn, zullen een geest van kameraadschap, wederzijdse hulp en samenwerking bevorderen. Effectief groeien is mogelijk door te focussen op deze waarden en niet op een competitieve geest. Op deze manier helpen we verantwoordelijke en verenigde medeburgers op te leiden die net zo effectief en efficiënt zijn.

Duurzame ontwikkeling


Duurzame ontwikkeling heeft tot doel de toekomst van de planeet niet in gevaar te brengen, door rekening te houden met economische, sociale en ecologische dimensies.
In deze aangelegenheden zijn veel huidige trends echter op den duur onhoudbaar omdat ze negatieve gevolgen hebben voor mens, milieu en economie. Om in de toekomst onoplosbare problemen en onmogelijke kosten te vermijden, moet nu actie worden ondernomen.

Zich bewust van het feit dat we slechts een huurder van onze omgeving blijven, waarvan de eigenaren uiteindelijk toekomstige generaties zijn, zullen we gevoelig blijven voor alles wat onze leerlingen dagelijks wakker kan maken voor een goed beheer van deze omgeving, zowel in de dagelijkse praktijk als door kennis te verwerven over de verschijnselen van milieudegradatie en biodiversiteit, over de mogelijkheden en oorzaken van klimaatverandering op aarde, hun impact in België maar ook in andere landen en in het bijzonder die van de Derde Wereld.


Wij willen onze bijdrage leveren of in ieder geval de bewustwording van leden van de onderwijsgemeenschap vergroten.


Daartoe zijn we van plan de principes van duurzame ontwikkeling te integreren:

 • In onze dagelijkse handelingen;
 • In onze aankoopprocedures ("groene producten");
 • In ons renovatiebeleid voor gebouwen;
 • Bij het gebruik van energie;
 • Bij het beheer van afval, verpakking;
 • Bij de organisatie van onze reizen.

 

Schoolreglement

Vier fundamentele wetten die gerespecteerd moeten worden:

 • Nooit gewelddadig zijn;
 • Nooit de school verlaten zonder toestemming;
 • Nooit onbeleefd zijn tegenover een kind of een volwassene;
 • Nooit het materiaal, het meubilair of het gebouw beschadigen.

 

Drie meer algemene regels:

Naast deze vier basiswetten, moet het gedrag van de leerling correct blijven.

We verwachten ook van elke leerling om nog drie meer algemene regels te respecteren:

 • Ik doe mijn best om te leren (goede werkhouding, verzorgd, thuis werken, …)
 • Ik doe mijn best om in harmonie samen te leren leven met anderen.
 • Ik doe niet aan anderen wat ik zelf ook niet leuk zou vinden.

 

Hier kan u het schoolreglement downloaden.

Sociale media en GDPR

 

Het is verboden Facebook en andere sociale netwerken (op school en thuis) te gebruiken om het imago van Saint-Rémy, van een leerling, van een ouder en/of van een lid van het onderwijsteam te schaden. Aangezien de Facebook-pagina collectief is, verzoeken wij u opmerkingen achter te laten met een collectief doel. Wij raden u ten zeerste aan om een ouderlijk toezicht te installeren als uw kinderen bepaalde toepassingen alleen gebruiken.

De bescherming van de privacy van ons personeel, onze leerlingen en hun ouders is voor ons van het grootste belang. Wij verwerken alle gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in ons land, zoals de wet van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, beter bekend als GDPR). Alle verwerkingen die wij met betrekking tot de gegevens verrichten, zijn wettig, billijk en rechtmatig. We zullen het alleen voor schooldoeleinden gebruiken en het niet langer bewaren dan de door de administratie vastgestelde termijnen.

Indien wij persoonsgegevens voor andere doeleinden moeten verwerken, zullen wij u op de hoogte brengen van het doel van de verwerking en hiervoor steeds uw toestemming vragen.

Studie en huiswerk

(Capsule éducative du mois de septembre Ecole de la Grand Hermine du Québec.)

Het is aangetoond dat huiswerk helpt te versterken wat leerlingen in de klas hebben geleerd, hen voor te bereiden op verder leren, de ontwikkeling van goede werkgewoonten bevordert, hen helpt hun gevoel van autonomie en verantwoordelijkheid te ontwikkelen en de communicatie tussen ouders, leerlingen en leraren te verbeteren.

De meeste kinderen hebben begeleiding nodig bij hun huiswerk. Sommigen zullen hun boekentas niet eens aanraken als ze daartoe niet worden uitgenodigd. Hun huiswerk laten maken, betekent dat we hen leren hun verantwoordelijkheden op zich te nemen.

Betrokkenheid van ouders bij huiswerk is ook gunstig gebleken voor kinderen: een goede ouderbetrokkenheid kan de waarde van huiswerk in de ogen van het kind verhogen en de academische prestaties drastisch verbeteren, inclusief hogere academische prestaties, minder disciplineproblemen, een positievere houding tegenover school en meer consistente werkgewoonten.

Omdat we weten dat huiswerkbegeleiding niet voor alle ouders haalbaar is, o.a. door tijdgebrek, ... organiseren wij een studie gericht van 15:45 uur tot 16:30 uur (elke maandag, dinsdag en donderdag ) voor de leerlingen van het lager onderwijs.
Hiervoor vragen we een bijdrage van 15 € / studiekaart (0,75 euro / 45min)

We zouden u vriendelijk willen vragen om de studiekaarten van €15 op voorhand te betalen.